JTT
191 CHRYSTIE ST
NEW YORK NY 10002
212-574-8152
Lena Henke
Lena Henke

Untitled, 2016
clay, glaze, pedestal
29.5 x 8 x 7 inches