JTT
191 CHRYSTIE ST
NEW YORK NY 10002
212-574-8152
Lena Henke
Lena Henke

Untitled, 2016
clay, glaze, pedestal
21 x 11 x 11 inches