JTT
191 CHRYSTIE ST
NEW YORK NY 10002
212-574-8152
Lena Henke
Lena Henke

Untitled, 2016
clay, glaze
9 x 7 x 7 inches