JTT
191 CHRYSTIE ST
NEW YORK NY 10002
212-574-8152
PONEROS, 2017
PONEROS, 2017

foam, blood-tinted, polyurethane
216.5 x 48 x 48 inches