JTT
191 CHRYSTIE ST
NEW YORK NY 10002
212-574-8152
Malignant: 1, 2016
Malignant: 1, 2016

glass, pearls, epoxy putty, polyester fiber, polyurethane, tampons, stake
12 x 12 x 8 inches