JTT
191 CHRYSTIE ST
NEW YORK NY 10002
212-574-8152
untitled (Nancy Graves), 2014
untitled (Nancy Graves), 2014

acrylic on canvas
36 x 24 inches