JTT
191 CHRYSTIE ST
NEW YORK NY 10002
212-574-8152
Resting Bather (Study), 2018
Resting Bather (Study), 2018

oil on canvas
20 x 16 inches