JTT
191 CHRYSTIE ST
NEW YORK NY 10002
212-574-8152
Stretcher Frame, 2019
Stretcher Frame, 2019

wood stretcher bars
70 x 60 x 1.5 inches