JTT
191 CHRYSTIE ST
NEW YORK NY 10002
212-574-8152
shine bright!, 2017
shine bright!, 2017

oil on velvet
71.25 x 39.25 inches