JTT
191 CHRYSTIE ST
NEW YORK NY 10002
212-574-8152
Night Shvitz, 2017
Night Shvitz, 2017

oil on canvas
9.5 x 11.75 inches