JTT
191 CHRYSTIE ST
NEW YORK NY 10002
212-574-8152
Goldye, 2011
Goldye, 2011

Installation view, Callicoon Fine Arts, New York, NY